Skip to main content

Thuisgroep 5-11 mei 2024

Dienstenserie: Hoopvolle Toekomst

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

Download hier de toolbox

GEBED & WELKOM (5)

Open de avond met gebed. Dat we mogen ontvangen wat God ons in de thuisgroep aanreikt en we mogen groeien in geloof.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Wat heeft je verwonderd over het leven vandaag?
 • Wat zijn de eerste 4 woorden die in je op komen bij het woord: “leven”?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees met elkaar het tekstgedeelte 1 Korinthe 15: 50-58.

1 Korinthe 15 | [50] Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deelhebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. [51] Ik zal u een goddelijk geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, [52] in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. [53] Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. [54] En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is verslonden en overwonnen. [55] Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ [56] De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. [57] Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. [58] Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.

 • Wat weet je over de gemeente in Korinthe en waarom Paulus ze schrijft?
 • Zoals je ziet als je door de Bijbel leest hebben tekstgedeeltes een inleidende titel.
  • Als je dit tekstgedeelte een eigen titel zou geven welke zou dat dan zijn?
  • Wat is de kern van deze verzen voor jou?
  • Is er een ander Bijbelgedeelte dat je kent dat hierover gaat?

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Tijdens 4 en 5 mei herdachten we en vierden we; dood en leven dicht bij elkaar. Het is wezenlijk onderdeel van ons leven. Het gaat in 1 Korinthe 15 onder andere over vergankelijkheid en onvergankelijkheid.

 • Wat is iets vergankelijks in het leven waar je moeite mee hebt?
  • Hoe merk jij dat de dood invloed heeft op ons leven nu?
  • Wat doet het voor jou dat de angel van de dood verdwijnt door de overwinning van Jezus?
 • Hoe lijkt het je om onsterfelijk te zijn?
  • Welke mooie dingen voel/denk je erbij?
  • Welke moeilijke dingen voel/denk je erbij?

In vers 57 lezen we dat God de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven lezen we in Johannes 14:6.

 • We krijgen de opdracht God te danken hiervoor; hoe geef jij uiting aan je dankbaarheid over die overwinning?
 • Hoe geeft dat je hoop voor de toekomst?

Vers 58 zegt: “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.” 

 • Hoe ziet standvastig en onwankelbaar zijn er volgens jou uit?
 • Hoe helpt Jezus’ overwinning je te oefenen in standvastig en onwankelbaar zijn?
 • Op welke manier kleurt hoop je inzet voor het werk van de Heer?

AFRONDING (20)

We nemen tijd om God te danken voor de overwinning op de dood, in Zijn Zoon Jezus Christus. Het geeft ons hoop voor het nu en voor de toekomst!

 • Neem een moment om hierbij stil te staan: is er een lied, beeld, gedicht, Bijbelgedeelte of woord dat je daarbij vindt passen?
 • Dank God met dat waar jullie aan dachten en rond met die tijd van aanbidding de avond af.

 Een gezegende ontmoeting gewenst!

Lees verder

Thuisgroep 21 – 27 april 2024

Onderwijsserie: Een hoopvolle toekomst

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

 • 2 grote vellen papier en stiften

Download hier de toolbox

GEBED & WELKOM (5)

Waar gaat het naartoe met deze wereld? Waar gaat het naar toe met mij? Welk perspectief schetst de Schrift ons? En hoe mag ons dit nú in beweging zetten?

We zijn gestart met de nieuwe onderwijsserie “Een hoopvolle toekomst” waarin we samen willen leren leven als Jezus door na te denken over wat de concrete betekenis is van Jezus’ wederkomst voor ons leven vandaag.

 • Start de ontmoeting met gebed, vraag God om Zijn hoop te geven in jullie gesprekken. Om Zijn aanmoediging en wijsheid.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Wat is een herinnering die je hebt, die je blijvend hoop geeft?
  • Denk aan een moment waarop je je gesteund of gezegend voelde, een moeilijke situatie die je doorstond of een moment vol vreugde.
  • Wil je eens delen hoe dat je nu nog steeds hoop kan geven?
 • Neem een moment de tijd en schrijf op een briefje:
  • Wat hoop je dat God geeft in de toekomst, in relatie tot je geloof?

Verzamel de briefjes voor een later moment deze ontmoeting.

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

1 Thessalonicenzen 5 | [1] Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, [2] want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. [3] Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. [4] Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, [5] want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, [6] dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. [7] Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; [8] maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. [9] Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. [10] Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. [11] Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet. [12] Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. [13] U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. [14] Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. [15] Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. [16] Wees altijd verheugd, [17] bid onophoudelijk, [18] dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. [19] Doof de Geest niet uit [20] en heb geen minachting voor profetieën. [21] Onderzoek alles, behoud het goede [22] en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook. [23] Moge de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. [24] Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

  • Lees 1 Thessalonicenzen 5:1-24 hardop.
  • Verdeel de groep in drie groepjes.
   • Verdeel het tekstgedeelte onder de groepen (vers 1-8, 9-16, 17-24).
   • Lees als groepje het gedeelte dat je hebt gekregen en denk samen na over hoe dit verband houdt met het onderwerp “een hoopvolle toekomst”. Schrijf dit op of bedenk een andere vorm om dit te delen met de anderen.
   • Kom als groep bij elkaar en deel met de andere groepjes wat jullie hebben ontdekt.

   VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

   Als we om ons heen kijken zien we veel nood en crisis in de wereld. Het kan ons beklemmen, angstig maken en te midden ervan kijken we naar Jezus. De Schrift wijst ons continu op een hoopvolle stip aan de horizon: eens breekt de tijd van Gods nieuwe wereld aan. Deze gedachte is door de eeuwen heen houvast gebleken voor christenen in tijden van nood. In het hier en nu.

   In de bijbel lezen we over tekenen die zullen aangeven dat Jezus terug zal komen.

   • Waarom wil God denk je met ons delen wat er gebeurt voorafgaand aan de wederkomst?
   • Welke tekenen herken jij in onze tijd als het gaat over de komst van Jezus? Wat zegt dat je?

   Paulus bemoedigt de Thessalonicenzen en geeft ze opdrachten, wijzend naar Jezus’ wederkomst.

   • Welke opdrachten geeft Paulus aan de gelovigen met betrekking tot hun houding en gedrag terwijl ze wachten op de komst van Jezus (vers 6-8)?
    • Hoe vertaal je dat naar je eigen leven?
    • Met welke houding wacht jij op de komst van Jezus?

   • Hoe worden gelovigen aangemoedigd om elkaar te bemoedigen en op te bouwen in geloof, in afwachting van Jezus’ komst (vers 11-14)?
    • Kan je een voorbeeld geven van hoe je hier vorm aan geeft in je eigen leven?
    • Lees je hierin iets waar je je opnieuw in aangemoedigd voelt?
    • Wat hierin helpt of bemoedigt jou voor jezelf? Hoe kan de ander jou steunen met een van deze aansporingen van Paulus?

   Lees samen 2 Petrus 3: 3,4 en 9

   • Wat lees je over het karakter van God in 2 Petrus en in 1 Thessalonicenzen 5 (vers 16-24)?
    • Hoe helpt je dat om alert te zijn op de komst van Jezus?

   Hoe kunnen we elkaar helpen om alert en waakzaam te zijn?


   Wil je liever op een creatieve manier aan de slag? Dan zijn dit twee oefeningen die je kan gebruiken:

   • Schrijf het woord HOOP op een groot vel papier en maak met elkaar een woordweb. Schrijf allemaal woorden of korte zinnen die voor jou verbonden zijn met hoopvolle aspecten van geloof en de toekomst met Jezus. Denk aan Bijbelverzen, persoonlijke ervaringen van hoop, verwachtingen van de toekomst, eigenschappen van God die je hoop geven.

   • Maak met elkaar een collage die de hoopvolle toekomst in Jezus weerspiegelt, geïnspireerd door 1 Thessalonicenzen 5:1-24. Zoek beelden, citaten, woorden die herinneren aan Gods beloften, hoop, en de aanmoedigingen en opdrachten die Paulus geeft in dit tekstgedeelte. Ga hier vervolgens samen over in gesprek

   AFRONDING (20)

   God geeft ons geloof, hoop, liefde. Keer op keer. We lezen in de bijbel hoe Hij zijn volk redding geeft, verlossing brengt, leven geeft. We mogen weten dat Jezus, de Zoon, verlossing bracht en brengt voor ieder van ons die in Hem gelooft. Dat Hij terugkomt. Daar willen we naar uitzien en tegelijkertijd vorm dat ons in het nu.

   We mogen mensen van geloof, hoop en liefde zijn. Samen. Naast elkaar staan in de werkelijkheid van ons leven en elkaar wijzen op de hoop die Jezus is. Het perspectief dat Hij ons geeft. In het nu, en in de toekomst.  We hebben elkaar nodig om vol verwachting, hoop, en alert te zijn.

   • Zorg voor 2 grote vellen papier, stiften en bijbels.
   • DANKEN | Wat is een Bijbelse belofte of waarheid die jou hoop geeft voor de toekomst?
    • Zet eventueel een muziekje op en neem even de tijd om na te denken.
    • Schrijf vervolgens op een van de vellen papier, zodat dit zich vult met beloftes van hoop.
   • BIDDEN | Pak je briefje van de check-in erbij (wat hoop je dat God geeft in de toekomst, in relatie tot je geloof) en schrijf dit op het andere vel papier in een zin als gebed naar God.
   • Neem samen de tijd om God te danken voor de hoop die Hij geeft door samen te zingen, de beloftes hardop voor te lezen of een dankgebed uit te spreken.

   Lees verder

   Thuisgroep 7 – 13 april 2024

   Dienst: Hoe (h)erken je Jezus?

   Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

   Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

   Dit heb je nodig:

   • Bijbel

   • laptop / telefoon

   • pen & papier

   Download hier de toolbox

   GEBED & WELKOM (5)

   Begin samen met een minuut stilte om de drukte van de dag achter je te laten en te focussen op dit moment met elkaar en met God.

   • Laat de jongste en oudste van de groep de avond openen in gebed. Bid bijvoorbeeld voor openheid om ‘samen te leren leven als Jezus’ dat we mogen ontdekken wie deze Jezus is die voor ons gestorven en is opgestaan.

   CHECK-IN (10)

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

   Wissel uit: 

   • Wat vind jij? Zeg je vreemden gedag op straat, of niet?
   • Raak jij makkelijk in gesprek met mensen die je niet kent, bijvoorbeeld op je werk of op een verjaardag?

   LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

   Lukas 24 | [13] Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. [14] Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. [15] Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, [16] maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. [17] Hij vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. [18] Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ [19] Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. [20] Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. [21] Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. [22] Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, [23] vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen, die zeiden dat Hij leeft. [24] Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ [25] Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? [26] Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ [27] Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten. [28] Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. [29] Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging met hen mee en bleef bij hen. [30] Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. [31] Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. [32] Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ [33] Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, [34] die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’ [35] De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

   • Lees Lukas 24:13-35
   • Zet een WOW (dit vind ik prachtig), HUH (dit snap ik niet) en DOEN (dit wil ik toepassen) bij een vers/tekstgedeelte.
   • Kies vervolgens een van de volgende opties om dit te bespreken:
    • BESPREKEN |
     • Bespreek met de persoon naast je wat jij hebt opgeschreven
     • Laat de ander delen wat hij/zij heeft opgeschreven
     • Benoem in de grote groep de kern van jullie gesprek.
    • EMMAUS METHODE | aan de wandel!
     • Wandel in tweetallen
     • Deel beide welke WOW je hebt opgeschreven en waarom.
     • Wissel van wandelpartner
     • Deel beide welke HUH je hebt opgeschreven en waarom.
     • Wissel van wandelpartner
     • Deel beide welke DOEN je hebt opgeschreven en waarom.

    • spreek vooraf met elkaar af hoeveel tijd je ieder onderdeel geeft voor je wisselt. 

   VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

   De preek van zondag ging over de Emmaüsgangers. Het verhaal volgt direct op Pasen en speelt zich af op de dag dat Jezus opstond uit de dood. Zeer waarschijnlijk is Jezus eerst aan Maria verschenen en daarna aan de Emmaüsgangers voordat Hij door de discipelen werd gezien in Jeruzalem.

   • Luister eventueel het lied “Op weg naar Emmaus” van Christian Verwoerd om het verhaal nogmaals in je op te nemen.

   We zien dat de Emmaüsgangers hun eigen beeld hadden van Jezus, dat niet bleek te kloppen.

   Een aantal bekende beelden van Jezus zijn; Jezus als pure liefde iemand die alles goed vindt, Jezus als beste vriend, Jezus als boeiend navolgbaar persoon net als Gandhi of moeder Theresa, Jezus als profeet of Jezus als zoon van God maar niet als God zelf. De Bijbel leert ons dat Jezus zowel mens als God is.

   • Wat is jouw beeld van Jezus?
   • Heb jij wel eens de neiging je beeld van Jezus te vormen naar je eigen straatje?

   De Emmaüsgangers laten ons zien dat we mogen oplopen met Jezus om Hem beter te leren kennen. Gaandeweg ons leven leren we meer en meer over wie Hij is.  

   • Heb jij wel eens gehad dat Jezus anders bleek te zijn dan je lange tijd dacht?
    • Kan je hier een voorbeeld van geven?
    • Wat voor nieuws leerde je over Jezus in dat moment?
   • Wat helpt jou om de Bijbelse Jezus te leren kennen? 

   De preek eindigde met het belang van Jezus leren kennen door de Bijbel te kennen.

   • Welk Bijbelgedeelte kan jij je de aankomende twee weken in verdiepen om meer te leren over Jezus? Deel dit met elkaar bij de volgende bijeenkomst, zodat jullie samen leren leven als Jezus.

   AFRONDING (20)

   • Sluit de ontmoeting met elkaar af met gebed.
   • Bid voor elkaar en vraag God of we meer mogen leren over wie Jezus is door de Bijbel heen en door hier met elkaar over te leren.

   Lees verder

   Thuisgroep 24 – 30 maart 2024

   Dienstenserie: Leren dienen als Jezus

   Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

   Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

   Dit heb je nodig:

   • Bijbel

   • laptop / telefoon

   • pen & papier

   Download hier de toolbox

   GEBED & WELKOM (5)

   We gaan in op de vierde dienst in de serie ‘Leren dienen als Jezus’. Op weg naar Pasen ontdekken we de uitdagingen die Jezus geeft om te dienen zoals Hij.

   Start jullie ontmoeting met gebed.

   CHECK-IN (10)

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

   • Wie vind jij een wijs persoon? Kan je vertellen waarom?
   • Welk lied vindt je mooi als het gaat om Goede Vrijdag en Pasen?
    • Idee: Maak met elkaar een playlist aan op Spotify/ Youtube waarin ieders lied staat, zodat jullie deze kunnen beluisteren in het toeleven naar Pasen.

   LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

   Mattheüs 25 | 1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.
   2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

   • Lees met elkaar hardop het tekstgedeelte.
   • Verdiep je samen in een aantal woorden in deze gelijkenis.
    • Wat leerde je hier al over?
    • Waar staat de olie voor in deze gelijkenis?
    • Waar staat dwaas zijn, of wijs zijn voor?
   • Hoe zou je het verschil tussen wijs en dwaas zijn voor jezelf samenvatten?

   VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

   Mattheus 25:1-13 gaat over de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. We kunnen een dwaze en wijze houding hebben in hoe we voorbereid zijn op de komst van God.

   • In welke houding herken jij je het meest?
    • Waar schuurt deze gelijkenis bij jou het meest?
     • Wat maakt dat dit zo is?
    • Waar moedigt dit gedeelte je in aan?
     • Hoe zou je daar concreet iets mee kunnen doen de komende tijd?

   We mogen wijs voorbereid zijn op hoe God ook nu onder ons aan het werk is. In iedere dag.

   • Richt je samen een moment op ‘Gods komst’ in jullie thuisgroep en wissel uit:
    • Hoe is God aan het werk in jullie thuisgroep?
    • Hoe vormt dit je?

   Een ‘geest van waakzaamheid’ ontwikkelen vraagt hier intentioneel voor te kiezen en te oefenen. Zodat we voorbereid mogen zijn op de komst van God. Straks als alles nieuw wordt, wanneer je leven eindigt en in vandaag.

   • Wat helpt jou te oefenen in aandacht hebben voor wat Gods Geest aan het doen is?
   • Hoe kunnen jullie elkaar als thuisgroep helpen in het oefenen van stilte?
   • Bespreek met elkaar hoe jullie dit concreet kunnen vormgeven.

   AFRONDING (20)

   • Sluit samen af met gebed.
   • Speel eventueel een lied van jullie playlist.
   • Vraag God jullie te helpen voorbereid te zijn op Zijn komst.
   • Dank Hem dat Hij er is, in iedere dag, wanneer jullie leven eindigt en als Hij terugkomt en alles nieuw zal maken.

   Lees verder

   Thuisgroep 10 – 16 maart 2024

   Dienstenserie: Leren dienen als Jezus

   Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

   Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

   Dit heb je nodig:

   • Bijbel

   • laptop / telefoon

   • pen & papier

   Download hier de toolbox

   GEBED & WELKOM (5)

   We gaan in op de tweede dienst in de serie ‘Leren dienen als Jezus’. Op weg naar Pasen ontdekken we de uitdagingen die Jezus geeft om te dienen zoals Hij.

   Start jullie ontmoeting met gebed.

   CHECK-IN (10)

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

   Wissel uit: 

   • Wat was een uitdaging voor jou in deze week?
   • Wat is iets waar je naar uit ziet in de komende weken?

   LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (30) 

   Lees Mattheüs 25 |

   [14] Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. [15] Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen [16] ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. [17] Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. [18] Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

   [19] Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. [20] Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf bij verdiend.” [21] Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” [22] Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee bij verdiend.” [23] Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” [24] Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, [25] en uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alstublieft, hier hebt u het terug.” [26] Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? [27] Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. [28] Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. [29] Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. [30] En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

    veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. 4 Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. 6 Het pleit echter voor u dat u net als Ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. 7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.

   • Lees met elkaar hardop het tekstgedeelte.
   • Marijn deelde zondag een aantal dingen over de context van dit gedeelte: wat weet je daar nog over?
   • Lees nog eenmaal het gedeelte voor jezelf: wat valt je vandaag het meest op in deze tekst?
   • Welk vers of welke woorden roepen vragen bij je op? Is er iemand in de groep die hierop kan reageren?

   VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (30) 

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

   Marijn deelde dat het gedeelte uit Mattheus 25 als het ware gaat over de klok van het Koninkrijk en hoe we daar als mensen mee om gaan. Een gelijkenis over werken en dienen in deze tijd.

   • Hoe dien jij God in datgene dat jij te doen hebt in je dagen?
   • Hoe ben je daarover met God en anderen in gesprek?
   • Wanneer/ waarin vind jij het lastig God te dienen in de dingen die je doet?
    • Bespreek met elkaar hoe God dienen eruit kan zien in datgene dat jij te doen hebt, wat in jouw leven speelt en gebeurt.
    • Heeft iemand uit de groep een inzicht of idee dat je kan helpen?

   Wij mogen meedoen in Gods werk en God gaat door als wij slapen en rusten.

   • Hoe is dat voor jou?
    • Geeft die wetenschap je rust om los te laten? Of vind je dat lastig?
    • Hoe kies jij wanneer je mag werken en dienen en wanneer er rust en loslaten mag zijn?

   AFRONDING (20)

   Sluit samen af met gebed.

   • Vertel God waar je naar verlangt in het leren dienen als Jezus en wat je daarin van Hem nodig hebt.

   Lees verder

   Thuisgroep 25 februari – 2 maart 2024

   Dienst: Lopen met een belofte

   Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

   Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

   Dit heb je nodig:

   • Bijbel

   • laptop / telefoon

   • pen & papier

   Download hier de toolbox

   GEBED & WELKOM (5)

   Start jullie ontmoeting met gebed. God belooft ons dat Hij in ons midden is.

   • Neem een moment de tijd om daarbij stil te staan.
   • Deel met elkaar aan welke andere beloftes van God je moet denken.
   • Dank God voor wie Hij is en wat Hij belooft en vertel Hem waar jullie naar verlangen voor deze ontmoeting.

   CHECK-IN (10)

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

   • Welke wedstrijd ben jij wel eens aangegaan?
   • Beloof jij snel iets aan iemand anders?

   LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

   Hebreeën 12 | [1] Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. [2] Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. [3] Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. [4] U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. [5] Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door Hem terechtgewezen wordt, [6] want de Heer berispt wie Hij liefheeft, straft elk kind waarvan Hij houdt.’ [7] Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? [8] Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. [9] Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven? [10] Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar Hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. [11] Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid. [12] Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, [13] en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.

   • Lees met elkaar hardop het tekstgedeelte
   • Lees het nog eens in een andere vertaling (of taal)
   • Wat spreekt tot je in dit gedeelte?
   • Zijn er verschillen in de vertaling waardoor iets je opvalt?

   VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

   We worden aangemoedigd de wedloop te lopen van het leven, want het is de moeite waard. Maar hoe dan? Tijdens de preek hoorden we er vier dingen over: 1. Loop licht, 2. Loop gefocust, 3. Loop door en 4. Loop bewust.

   Loop licht | Licht lopen maakt het makkelijker de finish te halen. Belasting kan het moeilijker maken.

   • Zijn er zaken waar jij je van wilt ontdoen, die het lopen lastig maken?
   • Heb je wel eens ervaren dat het lopen “licht” aanvoelt

   Loop gefocust | We mogen de wedloop van het leven lopen met een belofte, zoals beschreven in Hebreeën 12. Daar mogen we ons op richten, op focussen.

   • Welke belofte is dat denk jij?
   • Hoe helpt die belofte jou om te volharden in dit leven?

   Loop door | Hou vol met leren leven als Jezus! Je ontdoen van de last die het lopen zwaar maakt is niet eenvoudig. God wil ons de goede richting wijzen en sturen. Lees nog eens Hebreeën 12:10-13.

   • Wat lees je in deze verzen?
   • Wat zegt dat je voor jouw eigen leven?

   Loop bewust | Leef bewust als volgeling van Jezus. Het is een voorrecht de wedloop te lopen, Jezus gaf uit liefde voor jou Zijn leven; zodat je eeuwig leven hebt, de belofte daarvan zult meemaken en het kwaad niet het laatste woord heeft.

   • Hoe bewust leef jij vanuit die wetenschap?
   • In Mattheus 28: 18-20 lees je wat Jezus tegen zijn leerlingen zegt >> welke opdracht klinkt hierin voor jou?

   AFRONDING (20)

   • Luister eventueel

   • Vertel God dat je bewust de wedloop wilt lopen met Hem
   • Sluit samen af met gebed

   Lees verder

   Thuisgroep 11-17 februari 2024

   Dienstenserie: Over geld gesproken.

   Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

   Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

   Dit heb je nodig:

   • Bijbel

   • laptop / telefoon

   • pen & papier

   Download hier de toolbox

   GEBED & CHECK-IN (10)

   We zijn onderweg in de dienstenserie “over geld gesproken”. We willen samen nadenken en in gesprek zijn over de rol en invloed van geld en bezit in ons leven en ontdekken wat Jezus daarin van ons vraagt.

   • Wissel kort uit: heeft geld je veel beziggehouden de afgelopen weken?
   • Dank God voor de rijkdom van samen leren en naar elkaar luisteren. Vraag Hem jullie ontmoeting te zegenen met Zijn liefde en genade.

   LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

   2 Korintiërs 8 | [1] Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: [2] ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld maar zijn toch, vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede, zeer vrijgevig. [3] Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja zelfs boven hun vermogen. [4] Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. [5] En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons. [6] We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. [7] U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt – blink dus ook uit in dit goede werk. [8] Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. [9] Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. [10] In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden een begin gemaakt met de collecte, en bovendien toonde u dat u graag wilt meedoen. [11] Rond deze nu dan ook af met dezelfde bereidwilligheid als waarmee u begon, en geef daarbij naar vermogen. [12] Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt. [13] Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. [14] Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, [15] zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’

   • Lees met elkaar het tekstgedeelte
   • Welk woord of welke zin roept een vraag in je op? Zijn er andere tekstgedeeltes in de Bijbel die hierin verduidelijking geven?
   • Wat vertelt de tekst je over wie Jezus is?
   • Neem een paar minuten en vat dit gedeelte samen in twee/drie zinnen. Wissel uit wat voor jou de kern van dit tekstgedeelte is.

   VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

   In 2 Korintiërs 8 gaat het onder andere over dat gemeenten van Macedonië geven naar vermogen.

   • Wat is voor jou/jullie geven naar vermogen?
   • Welke principes leer je hierover uit het tekstgedeelte?

   Eerder in deze serie lazen we 1 Timotheüs 6:
   7 Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.
   8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.

   Hoe kijk jij hiernaar? Bespreek onderstaande stellingen:

   • Ik heb (wel eens) de angst dat er te weinig voor mijzelf is als ik weggeef.
   • Als iedereen naar vermogen geeft kennen we geen geldzorgen in Op Doortocht.

   Het geven van ons geld, onze tijd en aandacht, geeft Gods liefde en genade weer.

   • Wanneer heb jij die liefde en genade voor jezelf ontvangen doordat een ander je iets gaf?
   • Hoe voedt Gods liefde jouw verlangen om te geven van je geld/tijd etc.?
   • Hoe bepaal je met God en anderen wat en waaraan je geeft?

   AFRONDING (20)

   In de dienstenserie en thuisgroep momenten spraken we met elkaar over de rol van geld in ons leven.

   • Wat is je het meest bijgebleven waarin jij wilt leren leven als Jezus?
   • Waar ben je dankbaar voor?

   Neem de tijd om met elkaar voor deze dingen te bidden en God te danken voor wat Hij geeft.

   Lees verder

   Thuisgroep 28 januari – 3 februari 2024

   Dienstenserie: Over geld gesproken

   Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

   Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

   Dit heb je nodig:

   • Bijbel

   • laptop / telefoon

   • pen & geprinte bijlage Jesaja 55:1-9

   GEBED & CHECK-IN (5)

   We zijn onderweg in de dienstenserie “over geld gesproken”. We willen samen nadenken en in gesprek zijn over de rol en invloed van geld en bezit in ons leven en ontdekken wat Jezus daarin van ons vraagt.

   Begin de ontmoeting met gebed, start met een korte stilte om zelf tegen God te zeggen waar je hart vol van is en waar je naar verlangt voor deze ontmoeting.

   LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (35) 

   We lezen Jesaja 55:1-9. Deze keer volgen we deels de lijn van Lectio Divina. Gezien het wat lange tekstgedeelte is het prettig de bijlage te printen en daarop mee te schrijven.

   Lectio divina is een manier van Bijbellezen die voortkomt uit de benedictijnse kloostertraditie. Letterlijk betekent het: goddelijke lezing. Als je aan lectio divina doet, ben je meditatief bezig met een Bijbeltekst. Het basisprincipe is eenvoudig: je leest een tekstgedeelte heel langzaam en meerdere keren. Zo neem je even de tijd om stil te worden met Gods Woord. Het proces van lectio divina bestaat uit vier stappen: lectio (lezen), meditatio (overwegen of mediteren), oratio (bidden) en contemplatio (beschouwen of rusten) (www.debijbel.nl).

   Jesaja 55

    [1] Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.
   Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet.
   Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.

   [2] Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
   je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
   Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben
   en genieten van een overvloedig maal.

   [3] Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven.
   Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
   als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David.

   [4] Hem heb Ik aangesteld als getuige voor de volken,
   als vorst en heerser over de naties.

   [5] Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende,
   en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.

   [6] Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,
   roep Hem terwijl Hij nabij is.

   [7] Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
   laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
   Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.

   [8] Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
   en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.

   [9] Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
   zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
   en mijn plannen jullie plannen.

   Laat iemand de groep leiden door de volgende stappen:

   • Lezen (10)
    • Lees drie keer Jesaja 55:1-9 langzaam en aandachtig voor.
    • Onderstreep/ schrijf tijdens en na het hardop lezen wat je opvalt: wat staat er? Wat hoor je? (Interpreteren is een volgende stap)
    • Laat 2 mensen kort delen in de groep wat ze opvalt in de tekst.
   • Mediteren (10)
    • Lees voor jezelf nogmaals de tekst. Overweeg wat deze tekst voor jou betekent. Wat raakt jou in deze tekst? En wat kun je ervan leren? (7)
    • Wissel kort uit met een ander iemand uit de groep. (3)
   • Bidden (8)
    • Betrek God bij jouw overdenking. Leg je gedachten aan Hem voor en luister naar zijn antwoord. Het mag echt een gesprek met Hem worden, waarin je zijn stem de ruimte geeft. Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘Wat wilt U mij meegeven vanuit deze tekst?’
   • Beschouwen (7)
    • Wees stil en neem de tijd om Gods aanwezigheid te ervaren. (5)
    • Laat iemand dit moment afsluiten met gebed. (2)

   VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

   Gijs deelde onder andere dat de kern van dit gedeelte zegt: richt je op God’s bedoeling met je leven, gehoorzaam Zijn leefregels, die zijn gratis. Houd je daaraan en je wordt verzadigd. Daarin is de vervulling van je leven. God plan met ons is hoger en zijn gulheid is groot!

   Jezus zegt: Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de Goede Herder.

   • Ken je de ervaring van ‘verzadigd zijn’ en ‘mij ontbreekt niets’?
    • Wat zou je daarover willen delen?
   • Wat heb je nodig om meer vanuit ‘verzadigd zijn’ te leven?
   • Wat leidt jou snel af van verzadigd worden door God?

   Inmiddels zijn we bij de derde zondag van onze dienstenserie. Er worden mooie vragen gesteld en we denken na over hoe we leren leven als Jezus met ons geld.

   • Wissel eens uit: Is nadenken en keuzes maken over geld voor jou iets individueels of ook iets gezamenlijks bijv. als thuisgroep of gemeente?
   • Hoe zouden we als Thuisgroep/ Op Doortocht kunnen groeien in gulheid, zonder te veel over geld te spreken?

   AFRONDING (20)

   • Bespreek samen na: wat uit deze ontmoeting vinden jullie waardevol om samen te onthouden of vast te houden?
   • Luister: Satisfied – The Porter’s Gate als gebed naar God.

   • Is er een gebedspunt, een gezamenlijk leerdoel, spaardoel, leesdoel of deelidee waar jullie samen in willen oefenen?

   Sluit samen de ontmoeting af met gebed.

   Lees verder

   Thuisgroep 14-20 januari 2024

   Dienstenserie: “Over geld gesproken”

   Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

   Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

   Dit heb je nodig:

   • Bijbel

   • laptop / telefoon

   • pen & papier

   Download hier de toolbox

   GEBED & WELKOM (5)

   De beste wensen voor dit nieuwe jaar!  We starten met een nieuwe dienstenserie “over geld gesproken”. We willen samen nadenken en in gesprek zijn over de rol en invloed van geld en bezit in ons leven en ontdekken wat Jezus daarin van ons vraagt.

   Begin de ontmoeting met gebed, start met een korte stilte om zelf tegen God te zeggen waar je hart vol van is en waar je naar verlangt voor deze ontmoeting.

   CHECK-IN (10)

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

   Wissel uit: 

   • Hoe stap je deze ontmoeting in?
   • Had jij als kind een spaarpot? Hoe zag die eruit, en waar spaarde je voor?
   • Wat is iets bijzonders dat je een keer voor een ander hebt gemaakt of gekocht? Hoe was het om dat te geven?

   LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

   Lees Lucas 19:16-30 | Het koninkrijk van de hemel binnengaan

   16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ 17 Hij antwoordde: ‘Waarom vraagt u Me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan zijn geboden.’ 18 ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ 20 De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ 21 Jezus antwoordde hem: ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.’ 22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. 23 Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. 24 Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 25 Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 26 Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’ 27 Daarop zei Petrus: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Welk vooruitzicht hebben wij dan?’ 28 Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in majesteit zetelt op zijn troon, zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn plaatsnemen op twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. 29 En ieder die broers of zussen, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. 30 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

   • Lees met elkaar nogmaals het gedeelte door en verwoord samen in jullie eigen woorden:
    • Welke vragen worden er gesteld aan Jezus?
    • Welke antwoorden geeft Jezus op die vragen?
    • Welke inzichten geeft dit jullie?
   • Hoe heb jij tot nu toe het verhaal van de rijke jongeling verstaan en gelinkt aan je eigen leven? Is daar iets in veranderd?

   VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

   Lees Lucas 6:19-34

   19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 22 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23 Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis! 24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25 Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

   • Wat was je eerste gedachte, toen je hoorde dat we het over geld gaan hebben in de kerk?
   • Is dit een thema wat thuishoort in de kerk?
    • Waarom wel/niet?
    • Ben je er comfortabel bij hierover te spreken?

   Jezus daagt ons in de voorgaande tekstgedeeltes uit Hem te volgen in eenvoud en vrijgevigheid:

   • Wat vind je mooi aan die uitdaging en hoe geef je dat vorm in je leven?
   • Wat vind jij moeilijk aan Jezus’ uitdaging? Is er iets waarvan jij denkt dat je het los moet laten? Waarin doet die uitdaging zeer? Hoe is dat voor je? 

   Stelling: Aan de manier hoe iemand met geld omgaat, zie je of iemand Jezus’ Koninkrijk serieus neemt.

   AFRONDING (20)

   Rond met elkaar de ontmoeting af met gebed. We geloven dat God ons hoort als we bidden.

   • Bespreek samen na: wat uit deze ontmoeting vinden jullie waardevol om samen te onthouden of vast te houden?
   • Op welke manier kunnen jullie dat eventueel vormgeven? Is er een gebedspunt, of misschien een gezamenlijk leerdoel, spaardoel, leesdoel of deelidee dat jullie de komende twee weken willen oefenen?
   • Sluit samen de ontmoeting af met gebed.

   Lees verder

   Thuisgroep 17 – 23 december 2023

   Dienstenserie: “Jezus; Priester, Profeet, Koning”

   Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

   Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

   Dit heb je nodig:

   • Bijbel

   • laptop / telefoon

   • pen & papier

   Download hier de toolbox

   GEBED & CHECK-IN (10)

   We zijn onderweg in de serie “Jezus: Priester, Profeet, Koning”.

   Met Advent en Kerst vieren we Jezus’ komst naar deze wereld. In deze adventsserie kijken we naar hoe Jezus’ geboorte ons persoonlijk en als gemeente vertrouwen en hoop geeft, omdat Hij gekomen is als Priester, Profeet en Koning. Deze keer staat “Jezus, Koning” centraal.

   December, de laatste maand van het jaar en dit is de laatste thuisgroep ontmoeting van 2023.

   • Ben jij meer een “terugblikker” of een “vooruitkijker”?
   • Welke koning of keizer uit de geschiedenis heeft wat jou betreft echt geschiedenis geschreven? Waarom?

   Spreek samen een gebed uit naar God, die zijn Zoon gaf als Koning en vertel waar jullie naar verlangen voor deze ontmoeting.

   LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (30) 

   Lucas 1: Aankondiging van de geboorte van Jezus

   [26] In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, [27] naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. [28] Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ [29] Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. [30] Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. [31] Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. [32] Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. [33] Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ [34] Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ [35] De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. [36] Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, [37] want voor God is niets onmogelijk.’ [38] Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

   Maria en Elisabet

   [39] Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, [40] waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. [41] Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest [42] en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! [43] Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? [44] Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. [45] Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

   • Wat valt je op in de interactie tussen Maria en Gabriel?
   • Wat lees je over wie Jezus is in dit gedeelte?
   • Wat lees je over wat de Heilige Geest doet in dit gedeelte?
   • Wat merk je op in jezelf als je dit gedeelte leest?

   VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

   Psalm 118: [26] Gezegend wie komt in de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

   De Koning werd verwacht. In Marcus 11:9&10 lees je hoe Jezus begroet wordt bij de intocht in Jeruzalem, verwijzend naar de woorden van Psalm 118:26.

   • Wat was, denk jij, de algemene verwachting van de komende Koning volgens de Joden in die tijd? 

   Jezus bleek een andere Koning te zijn dan velen verwachtten, toch lezen we in Genesis, in Jesaja en in bijvoorbeeld de reactie van Maria, Elisabet en Simeon op de ontmoeting met Jezus, dat God met Jezus een Vredevorst schenkt van wie de heerschappij veel verder reikt dan die van een aardse Koning.

   • Hoe zal het leven eruitzien als Jezus eeuwig Koning is over alles (Lukas 1:33)?
   • Hoe kleurt Jezus’ Koningschap nu al jouw leven?
   • Herken jij in jezelf iets priesterlijks, profetisch of koninklijks? Hoe is dat merkbaar voor de mensen om je heen?

   AFRONDING (20)

   De derde Adventskaars ging aan: vreugde & hoop want Licht komt in de duisternis!
   We leerden deze serie over Jezus, als Priester, Profeet en Koning. De Vredevorst die is en was en komt. Die al vanaf het begin van de tijd aangekondigd is en we ook nu verwachten om alle dingen nieuw te maken. Die met ons is ook nu. Wat een schitterend Licht!

   • Wie wensen jullie dit Licht ook toe? Is het gelukt om te bidden voor de mensen om jullie heen en iemand uit te nodigen voor bijvoorbeeld een kerstdienst, de Top2000 viering of oudjaarsochtend?

   Het is bijna kerst. We vieren de komst van onze Redder. Veel namen zijn de Zijne. Jesaja beschrijft ze prachtig.

   Sluit samen jullie ontmoeting af door Jesaja 9:1-6 te lezen:

   Jesaja 9:1-6

    [1] Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. [2] U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. [3] Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. [4] Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. [5] Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.

   Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

   [6] Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

   Luister met elkaar een lied en dank God tijdens dat lied voor het Licht dat kwam in de duisternis.

   Lees verder