Skip to main content

Waarom dan?

Wat wij geloven, onze missie en visie, onze kernwaarden en beleid.

Wij zijn kerk, omdat we geloven dat de buitengewone liefde van Jezus voor iedereen is en dat we als kerk God eren door die liefde ook uit te delen. Dat hebben we verwoord in onze missie:

Samen God eren en Zijn liefde doorgeven, waardoor mensen Jezus als Heer leren kennen, Hem gaan volgen en meewerken aan Zijn Koninkrijk.

Als mensen Jezus als Heer leren kennen en Hem gaan volgen, verandert het leven volledig. Samen met andere gelovigen willen we vorm geven aan het leven zoals God het bedoeld heeft. Dat is een leven waarin we God liefhebben en onze naaste als onszelf. We hebben elkaar daarbij nodig, kiezen voor elkaar en kiezen om samen steeds meer te lijken op Jezus. Onze visie is daarom: 

Samen leren leven als Jezus.

We geloven dat God ons door de Bijbel en de Heilige Geest dingen duidelijk maakt en ons leven verandert. We willen daarin graag van elkaar leren. Omdat wij geloven dat God Zijn liefde met iedereen wil delen, streven we ernaar om op een eigentijdse manier van Hem te getuigen en Gods plan met de wereld op een begrijpelijke manier kenbaar te maken naar de mensen om ons heen. We gunnen anderen Gods liefde te ontdekken.

Als Jezus Heer is in je leven, wil je doen wat Hij vraagt. Daarom willen we er voor mensen zijn en is iedereen bij ons welkom. Wij geloven ook dat Hij vraagt je te laten dopen. Met je doop laat je zien dat je afstand neemt van een leven zonder Jezus en dat je wil leven met en voor Jezus. In het Grieks wordt voor dopen of onderdompelen het woord ‘baptidzo’ gebruikt en daar komt ook het woord ‘baptist’ vandaan.

Er zijn veel meer dingen die we zouden kunnen zeggen over wat we geloven. Zo onderschrijven we van harte de beginselverklaring van MissieNederland, een platform waar heel veel kerken en christelijke organisaties bij aangesloten zijn.

Onze kernwaarden

Hoe en wie wij ten diepste willen zijn.

Gastvrij

Omdat God alle mensen uitnodigt bij Hem te komen willen wij als gemeente een plaats zijn waar iedereen zich welkom en aanvaard weet.

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Mattheüs 25:35-36

Dienstbaar

Omdat Jezus ons grote voorbeeld is leven wij, net als Hij, niet voor onszelf, maar zoeken naar wegen om er voor andere mensen te zijn. Zo bouwen we mee aan Zijn Koninkrijk.

“zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” Mattheüs 20:28

Uitdagend

Omdat Jezus onze Heer is willen we Hem overal volgen, altijd doen wat Hij zegt en steeds meer op Hem lijken, ook als Hij ons tegenspreekt of Zijn evangelie bij ons schuurt.

“Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen” Lukas 9:23

Toegewijd

Omdat God ons eerst heeft liefgehad en wij die liefde mogen kennen, mag ons leven in het teken staan van Zijn leven, dood en opstanding. Het evangelie raakt dus op alle gebieden van het leven.

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.” Mattheüs 22:37-39

Zorgvuldig

Omdat God ons mensen, geld, goederen, zaken en mogelijkheden toevertrouwd willen we daar goed mee omgaan en betrouwbaar zijn, zoals Hij Zelf betrouwbaar is.

“Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt” 1 Petrus 4:10

Creatief

Omdat de Heilige Geest nieuw leven geeft en nieuwe wegen toont willen we dat zichtbaar laten zijn in het gemeenteleven. Hierdoor blijven we zoeken naar manieren en mogelijkheden om kerk van Jezus te zijn op een manier die aansluit bij de tijd waarin we leven.

“…met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.” Efeze 2:20-22

Verwachtingsvol

Omdat Jezus met ons is en de Heilige Geest in ons woont en werkt zien we vol verwachting en verlangen uit naar wat Gods vernieuwing van de hele schepping dóór Jezus. Wij verstaan daarin van harte de uitnodiging om mee te doen met Gods vernieuwing in dit leven.

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” 2 Korinthe 5:17

Beleidswoorden

Hoe wij bepalen wat wij wel en niet doen.

Navolgen

Wat we doen wordt gedreven door ons verlangen goede leerlingen van Jezus te zijn en anderen daarbij te helpen, omdat Hij Redder en Heer is.

Dienen

Wat we doen is ons dienend inzetten voor de groei van Gods Koninkrijk, omdat daardoor mensen tot vernieuwing komen en de schepping tot haar recht komt.

Zoeken

Wat we doen, doen we biddend en levend vanuit Zijn Woord en Geest, zodat we al zoekende de wil van God ontdekken en Hem volgen.

Leren

Wat we doen, is elkaar helpen om toe te passen wat we samen ontdekt hebben. We geloven dat we hiervoor aan elkaar gegeven zijn.

Verbinden

Wat we doen is gericht op verbinding tussen mensen, omdat liefde ons daartoe aanzet. We zijn geroepen om één te zijn en zo getuigen we van Jezus.

Delen

Wat we doen, doen we vanuit de opdracht om te delen en omdat we anderen gunnen wat we zelf van God hebben ontvangen.

Vertrouwen

We vertrouwen dat God ons leidt en de kracht en de rust geeft die nodig zijn.