Skip to main content

Thuisgroep 21 – 27 april 2024

Onderwijsserie: Een hoopvolle toekomst

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

 • 2 grote vellen papier en stiften

GEBED & WELKOM (5)

Waar gaat het naartoe met deze wereld? Waar gaat het naar toe met mij? Welk perspectief schetst de Schrift ons? En hoe mag ons dit nú in beweging zetten?

We zijn gestart met de nieuwe onderwijsserie “Een hoopvolle toekomst” waarin we samen willen leren leven als Jezus door na te denken over wat de concrete betekenis is van Jezus’ wederkomst voor ons leven vandaag.

 • Start de ontmoeting met gebed, vraag God om Zijn hoop te geven in jullie gesprekken. Om Zijn aanmoediging en wijsheid.
GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Wat is een herinnering die je hebt, die je blijvend hoop geeft?
  • Denk aan een moment waarop je je gesteund of gezegend voelde, een moeilijke situatie die je doorstond of een moment vol vreugde.
  • Wil je eens delen hoe dat je nu nog steeds hoop kan geven?
 • Neem een moment de tijd en schrijf op een briefje:
  • Wat hoop je dat God geeft in de toekomst, in relatie tot je geloof?

Verzamel de briefjes voor een later moment deze ontmoeting.

CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

1 Thessalonicenzen 5 | [1] Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, [2] want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. [3] Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. [4] Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, [5] want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, [6] dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. [7] Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; [8] maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. [9] Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. [10] Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. [11] Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet. [12] Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. [13] U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. [14] Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. [15] Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. [16] Wees altijd verheugd, [17] bid onophoudelijk, [18] dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. [19] Doof de Geest niet uit [20] en heb geen minachting voor profetieën. [21] Onderzoek alles, behoud het goede [22] en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook. [23] Moge de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. [24] Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

  • Lees 1 Thessalonicenzen 5:1-24 hardop.
  • Verdeel de groep in drie groepjes.
   • Verdeel het tekstgedeelte onder de groepen (vers 1-8, 9-16, 17-24).
   • Lees als groepje het gedeelte dat je hebt gekregen en denk samen na over hoe dit verband houdt met het onderwerp “een hoopvolle toekomst”. Schrijf dit op of bedenk een andere vorm om dit te delen met de anderen.
   • Kom als groep bij elkaar en deel met de andere groepjes wat jullie hebben ontdekt.
   LEES & VERKEN

   VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

   Als we om ons heen kijken zien we veel nood en crisis in de wereld. Het kan ons beklemmen, angstig maken en te midden ervan kijken we naar Jezus. De Schrift wijst ons continu op een hoopvolle stip aan de horizon: eens breekt de tijd van Gods nieuwe wereld aan. Deze gedachte is door de eeuwen heen houvast gebleken voor christenen in tijden van nood. In het hier en nu.

   In de bijbel lezen we over tekenen die zullen aangeven dat Jezus terug zal komen.

   • Waarom wil God denk je met ons delen wat er gebeurt voorafgaand aan de wederkomst?
   • Welke tekenen herken jij in onze tijd als het gaat over de komst van Jezus? Wat zegt dat je?

   Paulus bemoedigt de Thessalonicenzen en geeft ze opdrachten, wijzend naar Jezus’ wederkomst.

   • Welke opdrachten geeft Paulus aan de gelovigen met betrekking tot hun houding en gedrag terwijl ze wachten op de komst van Jezus (vers 6-8)?
    • Hoe vertaal je dat naar je eigen leven?
    • Met welke houding wacht jij op de komst van Jezus?

   • Hoe worden gelovigen aangemoedigd om elkaar te bemoedigen en op te bouwen in geloof, in afwachting van Jezus’ komst (vers 11-14)?
    • Kan je een voorbeeld geven van hoe je hier vorm aan geeft in je eigen leven?
    • Lees je hierin iets waar je je opnieuw in aangemoedigd voelt?
    • Wat hierin helpt of bemoedigt jou voor jezelf? Hoe kan de ander jou steunen met een van deze aansporingen van Paulus?

   Lees samen 2 Petrus 3: 3,4 en 9

   • Wat lees je over het karakter van God in 2 Petrus en in 1 Thessalonicenzen 5 (vers 16-24)?
    • Hoe helpt je dat om alert te zijn op de komst van Jezus?

   Hoe kunnen we elkaar helpen om alert en waakzaam te zijn?


   Wil je liever op een creatieve manier aan de slag? Dan zijn dit twee oefeningen die je kan gebruiken:

   • Schrijf het woord HOOP op een groot vel papier en maak met elkaar een woordweb. Schrijf allemaal woorden of korte zinnen die voor jou verbonden zijn met hoopvolle aspecten van geloof en de toekomst met Jezus. Denk aan Bijbelverzen, persoonlijke ervaringen van hoop, verwachtingen van de toekomst, eigenschappen van God die je hoop geven.

   • Maak met elkaar een collage die de hoopvolle toekomst in Jezus weerspiegelt, geïnspireerd door 1 Thessalonicenzen 5:1-24. Zoek beelden, citaten, woorden die herinneren aan Gods beloften, hoop, en de aanmoedigingen en opdrachten die Paulus geeft in dit tekstgedeelte. Ga hier vervolgens samen over in gesprek
   VERDIEP

   AFRONDING (20)

   God geeft ons geloof, hoop, liefde. Keer op keer. We lezen in de bijbel hoe Hij zijn volk redding geeft, verlossing brengt, leven geeft. We mogen weten dat Jezus, de Zoon, verlossing bracht en brengt voor ieder van ons die in Hem gelooft. Dat Hij terugkomt. Daar willen we naar uitzien en tegelijkertijd vorm dat ons in het nu.

   We mogen mensen van geloof, hoop en liefde zijn. Samen. Naast elkaar staan in de werkelijkheid van ons leven en elkaar wijzen op de hoop die Jezus is. Het perspectief dat Hij ons geeft. In het nu, en in de toekomst.  We hebben elkaar nodig om vol verwachting, hoop, en alert te zijn.

   • Zorg voor 2 grote vellen papier, stiften en bijbels.

   • DANKEN | Wat is een Bijbelse belofte of waarheid die jou hoop geeft voor de toekomst?
    • Zet eventueel een muziekje op en neem even de tijd om na te denken.
    • Schrijf vervolgens op een van de vellen papier, zodat dit zich vult met beloftes van hoop.

   • BIDDEN | Pak je briefje van de check-in erbij (wat hoop je dat God geeft in de toekomst, in relatie tot je geloof) en schrijf dit op het andere vel papier in een zin als gebed naar God.

   • Neem samen de tijd om God te danken voor de hoop die Hij geeft door samen te zingen, de beloftes hardop voor te lezen of een dankgebed uit te spreken.
   Afronding