Skip to main content

Auteur: Marina Bouwman

Thuisgroep 28 januari – 3 februari 2024

Dienstenserie: Over geld gesproken

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & geprinte bijlage Jesaja 55:1-9

GEBED & CHECK-IN (5)

We zijn onderweg in de dienstenserie “over geld gesproken”. We willen samen nadenken en in gesprek zijn over de rol en invloed van geld en bezit in ons leven en ontdekken wat Jezus daarin van ons vraagt.

Begin de ontmoeting met gebed, start met een korte stilte om zelf tegen God te zeggen waar je hart vol van is en waar je naar verlangt voor deze ontmoeting.

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (35) 

We lezen Jesaja 55:1-9. Deze keer volgen we deels de lijn van Lectio Divina. Gezien het wat lange tekstgedeelte is het prettig de bijlage te printen en daarop mee te schrijven.

Lectio divina is een manier van Bijbellezen die voortkomt uit de benedictijnse kloostertraditie. Letterlijk betekent het: goddelijke lezing. Als je aan lectio divina doet, ben je meditatief bezig met een Bijbeltekst. Het basisprincipe is eenvoudig: je leest een tekstgedeelte heel langzaam en meerdere keren. Zo neem je even de tijd om stil te worden met Gods Woord. Het proces van lectio divina bestaat uit vier stappen: lectio (lezen), meditatio (overwegen of mediteren), oratio (bidden) en contemplatio (beschouwen of rusten) (www.debijbel.nl).

Jesaja 55

 [1] Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.

[2] Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.

[3] Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David.

[4] Hem heb Ik aangesteld als getuige voor de volken,
als vorst en heerser over de naties.

[5] Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.

[6] Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is.

[7] Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.

[8] Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.

[9] Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.

Laat iemand de groep leiden door de volgende stappen:

 • Lezen (10)
  • Lees drie keer Jesaja 55:1-9 langzaam en aandachtig voor.
  • Onderstreep/ schrijf tijdens en na het hardop lezen wat je opvalt: wat staat er? Wat hoor je? (Interpreteren is een volgende stap)
  • Laat 2 mensen kort delen in de groep wat ze opvalt in de tekst.
 • Mediteren (10)
  • Lees voor jezelf nogmaals de tekst. Overweeg wat deze tekst voor jou betekent. Wat raakt jou in deze tekst? En wat kun je ervan leren? (7)
  • Wissel kort uit met een ander iemand uit de groep. (3)
 • Bidden (8)
  • Betrek God bij jouw overdenking. Leg je gedachten aan Hem voor en luister naar zijn antwoord. Het mag echt een gesprek met Hem worden, waarin je zijn stem de ruimte geeft. Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘Wat wilt U mij meegeven vanuit deze tekst?’
 • Beschouwen (7)
  • Wees stil en neem de tijd om Gods aanwezigheid te ervaren. (5)
  • Laat iemand dit moment afsluiten met gebed. (2)

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Gijs deelde onder andere dat de kern van dit gedeelte zegt: richt je op God’s bedoeling met je leven, gehoorzaam Zijn leefregels, die zijn gratis. Houd je daaraan en je wordt verzadigd. Daarin is de vervulling van je leven. God plan met ons is hoger en zijn gulheid is groot!

Jezus zegt: Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de Goede Herder.

 • Ken je de ervaring van ‘verzadigd zijn’ en ‘mij ontbreekt niets’?
  • Wat zou je daarover willen delen?
 • Wat heb je nodig om meer vanuit ‘verzadigd zijn’ te leven?
 • Wat leidt jou snel af van verzadigd worden door God?

Inmiddels zijn we bij de derde zondag van onze dienstenserie. Er worden mooie vragen gesteld en we denken na over hoe we leren leven als Jezus met ons geld.

 • Wissel eens uit: Is nadenken en keuzes maken over geld voor jou iets individueels of ook iets gezamenlijks bijv. als thuisgroep of gemeente?
 • Hoe zouden we als Thuisgroep/ Op Doortocht kunnen groeien in gulheid, zonder te veel over geld te spreken?

AFRONDING (20)

 • Bespreek samen na: wat uit deze ontmoeting vinden jullie waardevol om samen te onthouden of vast te houden?
 • Luister: Satisfied – The Porter’s Gate als gebed naar God.

 • Is er een gebedspunt, een gezamenlijk leerdoel, spaardoel, leesdoel of deelidee waar jullie samen in willen oefenen?

Sluit samen de ontmoeting af met gebed.

Lees verder

Thuisgroep 14-20 januari 2024

Dienstenserie: “Over geld gesproken”

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

Download hier de toolbox

GEBED & WELKOM (5)

De beste wensen voor dit nieuwe jaar!  We starten met een nieuwe dienstenserie “over geld gesproken”. We willen samen nadenken en in gesprek zijn over de rol en invloed van geld en bezit in ons leven en ontdekken wat Jezus daarin van ons vraagt.

Begin de ontmoeting met gebed, start met een korte stilte om zelf tegen God te zeggen waar je hart vol van is en waar je naar verlangt voor deze ontmoeting.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Hoe stap je deze ontmoeting in?
 • Had jij als kind een spaarpot? Hoe zag die eruit, en waar spaarde je voor?
 • Wat is iets bijzonders dat je een keer voor een ander hebt gemaakt of gekocht? Hoe was het om dat te geven?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees Lucas 19:16-30 | Het koninkrijk van de hemel binnengaan

16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ 17 Hij antwoordde: ‘Waarom vraagt u Me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan zijn geboden.’ 18 ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ 20 De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ 21 Jezus antwoordde hem: ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.’ 22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. 23 Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. 24 Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 25 Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 26 Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’ 27 Daarop zei Petrus: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Welk vooruitzicht hebben wij dan?’ 28 Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in majesteit zetelt op zijn troon, zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn plaatsnemen op twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. 29 En ieder die broers of zussen, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. 30 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

 • Lees met elkaar nogmaals het gedeelte door en verwoord samen in jullie eigen woorden:
  • Welke vragen worden er gesteld aan Jezus?
  • Welke antwoorden geeft Jezus op die vragen?
  • Welke inzichten geeft dit jullie?
 • Hoe heb jij tot nu toe het verhaal van de rijke jongeling verstaan en gelinkt aan je eigen leven? Is daar iets in veranderd?

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Lees Lucas 6:19-34

19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 22 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23 Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis! 24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25 Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

 • Wat was je eerste gedachte, toen je hoorde dat we het over geld gaan hebben in de kerk?
 • Is dit een thema wat thuishoort in de kerk?
  • Waarom wel/niet?
  • Ben je er comfortabel bij hierover te spreken?

Jezus daagt ons in de voorgaande tekstgedeeltes uit Hem te volgen in eenvoud en vrijgevigheid:

 • Wat vind je mooi aan die uitdaging en hoe geef je dat vorm in je leven?
 • Wat vind jij moeilijk aan Jezus’ uitdaging? Is er iets waarvan jij denkt dat je het los moet laten? Waarin doet die uitdaging zeer? Hoe is dat voor je? 

Stelling: Aan de manier hoe iemand met geld omgaat, zie je of iemand Jezus’ Koninkrijk serieus neemt.

AFRONDING (20)

Rond met elkaar de ontmoeting af met gebed. We geloven dat God ons hoort als we bidden.

 • Bespreek samen na: wat uit deze ontmoeting vinden jullie waardevol om samen te onthouden of vast te houden?
 • Op welke manier kunnen jullie dat eventueel vormgeven? Is er een gebedspunt, of misschien een gezamenlijk leerdoel, spaardoel, leesdoel of deelidee dat jullie de komende twee weken willen oefenen?
 • Sluit samen de ontmoeting af met gebed.

Lees verder

Thuisgroep 17 – 23 december 2023

Dienstenserie: “Jezus; Priester, Profeet, Koning”

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

Download hier de toolbox

GEBED & CHECK-IN (10)

We zijn onderweg in de serie “Jezus: Priester, Profeet, Koning”.

Met Advent en Kerst vieren we Jezus’ komst naar deze wereld. In deze adventsserie kijken we naar hoe Jezus’ geboorte ons persoonlijk en als gemeente vertrouwen en hoop geeft, omdat Hij gekomen is als Priester, Profeet en Koning. Deze keer staat “Jezus, Koning” centraal.

December, de laatste maand van het jaar en dit is de laatste thuisgroep ontmoeting van 2023.

 • Ben jij meer een “terugblikker” of een “vooruitkijker”?
 • Welke koning of keizer uit de geschiedenis heeft wat jou betreft echt geschiedenis geschreven? Waarom?

Spreek samen een gebed uit naar God, die zijn Zoon gaf als Koning en vertel waar jullie naar verlangen voor deze ontmoeting.

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (30) 

Lucas 1: Aankondiging van de geboorte van Jezus

[26] In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, [27] naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. [28] Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ [29] Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. [30] Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. [31] Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. [32] Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. [33] Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ [34] Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ [35] De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. [36] Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, [37] want voor God is niets onmogelijk.’ [38] Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Maria en Elisabet

[39] Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, [40] waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. [41] Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest [42] en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! [43] Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? [44] Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. [45] Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

 • Wat valt je op in de interactie tussen Maria en Gabriel?
 • Wat lees je over wie Jezus is in dit gedeelte?
 • Wat lees je over wat de Heilige Geest doet in dit gedeelte?
 • Wat merk je op in jezelf als je dit gedeelte leest?

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Psalm 118: [26] Gezegend wie komt in de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

De Koning werd verwacht. In Marcus 11:9&10 lees je hoe Jezus begroet wordt bij de intocht in Jeruzalem, verwijzend naar de woorden van Psalm 118:26.

 • Wat was, denk jij, de algemene verwachting van de komende Koning volgens de Joden in die tijd? 

Jezus bleek een andere Koning te zijn dan velen verwachtten, toch lezen we in Genesis, in Jesaja en in bijvoorbeeld de reactie van Maria, Elisabet en Simeon op de ontmoeting met Jezus, dat God met Jezus een Vredevorst schenkt van wie de heerschappij veel verder reikt dan die van een aardse Koning.

 • Hoe zal het leven eruitzien als Jezus eeuwig Koning is over alles (Lukas 1:33)?
 • Hoe kleurt Jezus’ Koningschap nu al jouw leven?
 • Herken jij in jezelf iets priesterlijks, profetisch of koninklijks? Hoe is dat merkbaar voor de mensen om je heen?

AFRONDING (20)

De derde Adventskaars ging aan: vreugde & hoop want Licht komt in de duisternis!
We leerden deze serie over Jezus, als Priester, Profeet en Koning. De Vredevorst die is en was en komt. Die al vanaf het begin van de tijd aangekondigd is en we ook nu verwachten om alle dingen nieuw te maken. Die met ons is ook nu. Wat een schitterend Licht!

 • Wie wensen jullie dit Licht ook toe? Is het gelukt om te bidden voor de mensen om jullie heen en iemand uit te nodigen voor bijvoorbeeld een kerstdienst, de Top2000 viering of oudjaarsochtend?

Het is bijna kerst. We vieren de komst van onze Redder. Veel namen zijn de Zijne. Jesaja beschrijft ze prachtig.

Sluit samen jullie ontmoeting af door Jesaja 9:1-6 te lezen:

Jesaja 9:1-6

 [1] Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. [2] U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. [3] Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. [4] Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. [5] Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

[6] Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Luister met elkaar een lied en dank God tijdens dat lied voor het Licht dat kwam in de duisternis.

Lees verder

Thuisgroep 3-9 december 2023

Dienstenserie: Jezus: Priester, Profeet, Koning

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

Download hier de toolbox

GEBED & WELKOM (5)

We starten met de serie “Jezus: Priester, Profeet, Koning”. Tijdens de adventsperiode bereiden we ons voor op de komst van Jezus als Priester, Profeet en Koning en de betekenis die dat voor ons en deze, donker wordende wereld heeft.

Uitzien naar Jezus

Met Advent en Kerst vieren we Jezus’ komst naar deze wereld. In deze adventsserie kijken we naar hoe Jezus’ geboorte ons persoonlijk en als gemeente vertrouwen en hoop geeft, omdat Hij gekomen is als Priester, Profeet en Koning. Hij brengt ons bij God, spreekt, is waarheid en heeft ons leven en de wereld in Zijn hand.

Samen leren leven als Jezus

Tegelijk worden we in deze serie ook uitgedaagd om zelf onze priesterlijke, profetische en koninklijke rol op te pakken en tot zegen te zijn voor elkaar en deze wereld. De boodschap van deze serie roept op medewerkers in de bouw van Zijn Koninkrijk (1 Korinthe 3:9) te zijn, hier samen in te leren leven als Jezus.

Deze keer staat “Jezus, Priester” centraal. Jezus: Middelaar tussen God en mensen.

>> Neem een moment de tijd om hierbij stil te staan in jezelf: Jezus bij God die voor jou pleit. Start vervolgens de avond samen met gebed.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Kruiwagen: een term die wel eens gebruikt wordt voor iemand die je hielp ergens te komen, wat zonder die hulp niet gelukt was.

 • Heb jij wel eens zo’n kruiwagen gehad?
 • Ben jij wel eens zo’n kruiwagen voor een ander geweest?

Vandaag gaan we het hebben over de komst van Jezus als Priester.

 • Waar denk jij aan bij het woord Priester?
 • Doe jij nog iets speciaals tijdens de adventsperiode om je voor te bereiden op kerst?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees Hebreeën 4:14 – 5:10

H4 | 14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen.

H5 | 1 Ieder mens die tot hogepriester wordt gekozen, behartigt de belangen van de mensen bij God: hij brengt gaven en offers voor hun zonden. 2 Doordat hij zelf weet wat zwakheid is, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, 3 en daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden. 4 Niemand kiest zelf voor die waardigheid, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde. 5 Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen Hem zei: ‘Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag verwekt.’ 6 Ergens anders zegt Hij iets vergelijkbaars: ‘Jij bent priester voor eeuwig, zoals Melchisedek.’ 7 Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. 8 Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd. 9 En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, 10 omdat God Hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek.

 • Wat lees je in dit gedeelte over de rol van de Priester?
 • Lees eens Leviticus 16:3-10, wat lees je hier over de rol van Hogepriester?
 • Zie je verbanden tussen deze gedeeltes? Welke?

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

The Bible Project heeft een aantal video’s gemaakt over het priesterschap. Van Jezus, maar ook van ons.  Bekijk met elkaar “The Royal Priesthood”.

(ondertiteling op “automatisch” instellen voor NL ondertiteling).

Een priester representeert mensen voor God, en representeert God en Zijn Koninkrijk naar mensen. Hij middelt, is als het ware een tussenpersoon.

 • Wat heeft Jezus als Hogepriester mogelijk gemaakt?
 • Jezus is Hogepriester voor eeuwig! Met advent staan we stil bij de verwachting die ligt in Zijn aanwezigheid.
  • Op welke wijze vult Jezus nu deze rol in?
  • Wat betekent dit voor jou? Waarin zie jij uit naar de komst van Jezus als Priester?

God blijft onderweg met ons mensen. Door de bijbel heen zien we hoe Hij ons wil verlossen van het kwaad. Licht wil brengen in onze eenzaamheid, moeite en aanwezig wil zijn in ons bestaan. Hij brengt ons zelfs de Middelaar. Jezus. Zijn Zoon.  

Lees eens Exodus 19:6 en 1 Petr. 2: 3-9.

 • Waar wordt Israël & wij toe opgeroepen in onze rol als priesters?
 • Wij mogen weten dat we gezalfd zijn met de Heilige Geest. Hoe kan jij je rol als priester invulling geven met de mensen om je heen en op de plekken waar jij komt?

AFRONDING (20)

De komende weken leren we samen over Jezus als Priester, Profeet, Koning. Deze ontmoeting stonden we stil bij hoe Jezus kwam als Middelaar, waardoor wij met God mogen leven. Dat Zijn Geest met ons is, waardoor wij God mogen laten zien aan de mensen om ons heen. En andersom die mensen bij God mogen brengen om God over hen te vertellen.

Sluit samen af met gebed. God hoort ons, Jezus pleit voor ons. De Geest beweegt in ons en wijst naar God.

 • Pak allemaal een papier en een pen
 • Schrijf bovenaan 1 naam van een persoon die jij wel wilt wijzen op God. Op Zijn Licht. Door deze bijvoorbeeld uit te nodigen voor een van de advents/kerstvieringen de komende weken of op een andere manier.
 • Geef je briefje door naar links, ieder schrijft weer de naam eronder van de persoon die hij/zij zelf inbracht.
 • Wanneer je je eigen briefje terug hebt, heb je een lijstje met namen.
 • Sluit samen af door de bidden of God deze mensen Zijn Licht wil schenken.
 • Neem je briefje mee en bid de komende twee weken voor het lijstje met namen. Nodig zelf de persoon uit die je hebt opgeschreven.

Lees verder

Thuisgroep 19 – 25 november 2023

Dienstenserie: Meer dan maakbaar

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

Download hier de toolbox

GEBED & WELKOM (5)

Start de ontmoeting met welkom en gebed.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

 • Wat maakte je afgelopen week bijzonder en waarom?
 • Wat heb jij nodig om met aandacht in deze ontmoeting te zijn?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (20) 

Lees Psalm 6

1 Voor de koorleider. Bij snarenspel, op de wijs van De achtste. Een psalm van David. 2 HEER, straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toorn. 3 Heb erbarmen, HEER, want ik kwijn weg. Genees mij, HEER, ik ben doodsbang, 4 ik vrees voor mijn leven. Hoe lang, HEER, moet ik nog wachten? 5 Keer terug, HEER, spaar toch mijn leven, toon mij uw trouw en red mij. 6 Want doden noemen uw naam niet meer, wie in het dodenrijk kan U nog loven? 7 Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. 8 Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, dof door alles wat mij benauwt. 9 Weg van mij, kwaadwilligen! De HEER hoort hoe luid ik ween, 10 de HEER hoort mijn roep om erbarmen, de HEER neemt mijn smeekbede aan. 11 Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om, in een oogwenk met schande bedekt.

 • Lees samen hardop psalm 6, bijvoorbeeld om beurten een regel.
 • Welke woorden vallen je op? Welke emoties?
 • Wat lees je over de relatie tussen de psalmist (David) en God?
 • Wat las je al eens in de Bijbel over de relatie van David & God dat je herkent/ kan relateren aan de woorden en emoties in deze psalm?

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (30) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

In psalm 6 roept de schrijver naar God om erbarmen. We lezen over schuld, angst, moeheid, verdriet en meer. Een smeekbede om leven in een wanhopige situatie.

 • Herken je momenten uit je eigen leven die deze gevoelens met zich meebrengen?
 • Hoe raakt dit voor jou het thema “meer dan maakbaar”?

De psalmist roept het uit naar God.

 • (Hoe) Uit jij je naar God als je wanhopig bent? Als je je schuldig voelt, strijd, of angstig bent?
 • Deel je je eerlijke emoties met God? Je worstelingen, schuldgevoelens, dat wat je niet begrijpt?

De roep, de smeekbede, God hoort het en neemt het aan (vers 9).

 • Heb je zelf wel eens ervaren dat God je hoort als je het uitroept?
 • Wat leer jij uit deze psalm over hoe God reageert op smeekbedes?
 • Wat doet de reactie van God in de situatie van de psalmist?
 • Waar hoop je op voor je eigen leven met wat je leert uit deze psalm?

Een lied dat het zoeken naar hoop te midden van schuldgevoel, angst, pijn, vergankelijkheid beschrijft is “hurt” gezongen door Johny Cash. Wat is voor jou een lied dat de wanhoop in het leven omschrijft?

AFRONDING (20)

De HEER hoort hoe luid ik ween, 10 de HEER hoort mijn roep om erbarmen, de HEER neemt mijn smeekbede aan..

Sluit de avond af. Deel wanneer je wilt in de groep waar je de roep van psalm 6 herkent in jezelf. Of neem het in gedachten.

Bid samen het volgende:

Spreek samen uit
Onze Vader, die in de hemel is, Heilig is uw naam.  
U kent ons hart, waar het zoekt, schuld, pijn of verdriet voelt.
Heer we leggen het bij U neer.
In dit moment van stilte, roept ons hart naar U

Wees samen een minuut stil en deel de eerlijke roep van je hart met God

Spreek samen uit
Heer ontferm U over ons.
Vergeef ons, genees ons, help ons.
Dank U dat U onze roep hoort.
We bidden tot U in Jezus naam, Amen

Lees verder

Thuisgroep 5-11 november 2023

Dienstenserie: Meer dan maakbaar

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

 • Jenga

Download hier de toolbox

GEBED & WELKOM (5)

 • Start de ontmoeting met welkom en gebed.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Wat doe jij meestal met dingen die stuk zijn
 • Wat is het laatste in jouw leven dat gemaakt is?
 • Is er iemand waarvan jij vindt dat die het helemaal gemaakt heeft? Waarom?

>> Zin in een spelletje? Speel een potje Jenga (van Babel) met elkaar. De persoon die een blokje uit de toren haalt beantwoord een van de bovenstaande vragen.

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Lees Genesis 11:1-9

  De toren van Babel [1] Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. [2] Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. [3] Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. [4] Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ [5] Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. [6] ‘Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal,’ zei de HEER, ‘en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. [7] Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan.’ [8] De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. [9] Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde.

  • Lees het Bijbelgedeelte nog eens aandachtig door.
  • Bekijk de werkwoorden. Bij wie horen de werkwoorden?
   Maak een lijstje van wie wat doet in dit gedeelte.
  • Welke actie verwondert je? Waarom?
  • Wat zegt dit gedeelte over jouw leven en God?

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  Zoals zondag benoemd werd willen we de komende tijd met elkaar nadenken over onze mentale & geestelijke veerkracht. Samen leren leven als Jezus door te investeren in de weerbaarheid van ons geloof en het leven dat we van daaruit leven.

  • Heb jij het idee dat je geloof tegen een stootje kan?
   • Waarom wel of niet?
   • Wat zou je daarin helpen of hielp je eerder al eens?
  • Wat is de invloed van het maakbaarheidsideaal op jouw leven?

  Als mens kunnen we niet alles maken, regelen of oplossen. We zijn gelimiteerd en wat we kunnen maken samen heeft ook zijn grenzen. Dat kan frustrerend, confronterend of zelfs beangstigend zijn.

  • De mensen in Babel zochten onder andere veiligheid en verbinding en hadden er wel vertrouwen in daarin te slagen.
   • Herken je die zoektocht naar veiligheid en verbinding bij jezelf? Hoe ziet dat er bij jou uit?
   • Ben jij weleens ergens overmoedig in?
  • Ben jij wel eens keihard tegen grenzen aangelopen?
   • Wat had dat voor gevolgen?
   • Wat leerde je uit die situatie?
  • Wat van God of uit dit Bijbelgedeelte moedigt jou aan in de weerbaarheid van je geloof?
  • Wat zou jij willen leren rondom maakbaarheid?

  AFRONDING (20)

  Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

  • Deel waarin jullie Gods veiligheid en verbinding verlangen.
  • Vraag Gods Geest om hulp in datgene waarin jullie willen leren.
  • Dank de Zoon voor samen leren leven als Hem en voor waar jullie in bemoedigd zijn.

  Lees verder

  Thuisgroep 22-28 oktober 2023

  Dienstenserie: Heer, leer ons bidden!

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon

  • pen & papier

  Download hier de toolbox

  GEBED & WELKOM (5)

  Start de ontmoeting met elkaar verwelkomen en een openingsgebed.

  CHECK-IN (10)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  • Voor wie heb jij veel waardering? Welke waarde in deze persoon mag wat jou betreft wel geëerd worden?
  • De loftrompet; hoe is het uitspreken wat je mooi, belangrijk of waardevol aan de ander vindt voor jou? Wat maakt dat je dat wel of niet doet?
  • Hoe vind jij het om zelf gewaardeerd te worden door een ander?

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Afgelopen zondag ging over het gedeelte van het Onze Vader waarin we bidden:

  “Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.”

  Peter benoemde dat de meeste geleerden ervanuit gaan dat deze lofprijzing/ doxologie later is toegevoegd, omdat het niet in alle (belangrijke) manuscripten voorkomt. Tegelijk was en is het wel gebruikelijk om een joods gebed met een lofprijzing af te sluiten. In 1 Kronieken 29 lezen we een doxologie uitgesproken door David.

  Lees 1 Kronieken 29:10-19

   [10] Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: ‘Geprezen bent U, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. [11] U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij. [12] Roem en rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig is. [13] Daarom danken wij U, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. [14] Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand. [15] Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij U verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. [16] HEER, onze God, al deze rijkdom, die we bijeengebracht hebben om voor U een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en is voor U bestemd. [17] Ik weet, mijn God, dat U de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik U dit alles geschonken, en ook uw volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. [18] HEER, God van onze voorouders Abraham, Isaak en Israël, houd zulke gedachten en verlangens voor altijd levend bij uw volk, laat hun hart op U gericht zijn. [19] Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt om de tempelburcht te bouwen waarvoor ik de voorbereidingen heb getroffen.’

  • Wat lees je in dit gedeelte over God?
  • Wat lees je in dit gedeelte over mensen?

  De afgelopen weken stonden we stil bij het Onze Vader, gelezen in Mattheüs 6.

  Mattheüs 6 (NBV):

  [9] Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
  [10] laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
  [11] Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
  [12] Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
  [13] En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

  [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.]

  • Welke dingen over God en over mensen in 1 Kronieken 29 hoor je ook terug in het Onze Vader?

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  Je hebt in deze ontmoeting en de afgelopen periode met elkaar nagedacht over het Onze Vader. Stilgestaan bij wie God de Vader is en wie wij zijn als mens ten opzichte van Hem. Te midden van een wereld die nog niet ten volle het Koninkrijk van God weerspiegelt maar waarin we dat wel verwachten en verlangen.

  • Welke gebedsdeel sprak het meest tot je en waarom?
  • Wat is volgens jou de kern van het Onze Vader?
  • De slotzin van het Onze Vader is een geloofsuitspraak. In hoeverre troostten/ bemoedigen die woorden je?
  • Op welke manier helpt het onze Vader in je gebeden voor wat er nu gebeurt in Israël en Gaza?

  In 1 Kronieken 29 en het Onze Vader klinkt vertrouwen, overgave en dankbaarheid door. Woorden van lof over God. Mooi hoe we zondag mochten zien hoe ook de doop dit symboliseert.

  • Is er iets dat je aansprak in de getuigenissen en de doop afgelopen zondag? Welke woorden van lof over God bleven je bij?

  Oefening

  Een doxologie bezingt de heerlijkheid van God en is de afsluiting van een gebed of voorlezing.

  • Zet eventueel zacht muziek aan en neem ieder voor zich 5-10 minuten de tijd om stil te staan bij wie God is, wie jij bent en waar je Hem voor wilt loven.
   •  Waar ben jij God dankbaar voor?
   • Waar vertrouw je God in?
   • Welke waarheid over God wil jij je aan vasthouden?
  • Schrijf je eigen “doxologie”. Je woorden van lof naar God.

  • Wissel in twee- of drietallen uit wat je hebt geschreven en neem het mee naar de gezamenlijke afronding.

   

  AFRONDING (20)

  Rond met elkaar de ontmoeting af. We geloven dat God ons hoort als we bidden.

  Het Onze Vader is onder andere een gezamenlijk gebed om de komst van Gods Koninkrijk in het nu en later. Onderstaande oefening kan je gebruiken om de avond af te sluiten en te oefenen in gezamenlijk bidden.

  • Spreek samen hardop het Onze Vader uit.
  • Spreek daarna na elkaar je eigen woorden van lof uit naar God (is dit iets dat je lastig vindt in een groep? Wellicht kan je een moment stilte nemen en alleen hardop ‘amen’ uitspreken wanneer je aan de beurt bent).
  • Sluit af door de laatste zin van het Onze Vader samen hardop te bidden.

  Gezamenlijk:
  [9] Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
  [10] laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
  [11] Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
  [12] Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
  [13] En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

  Ieder zelf opeenvolgend:
  Delen van je eigen woorden van lof

  Gezamenlijk:

  [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.]

  Lees verder

  Thuisgroep 8-14 oktober 2023

  Dienstenserie: Heer, leer ons bidden!

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon om muziek op af te spelen

  • pen & papier

  Download hier de toolbox

  GEBED & WELKOM (5)

  Welkom bij een nieuwe thuisgroep ontmoeting. Samen leren leven als Jezus geven we deze weken vorm door te leren over en oefenen met: gebed.

  • Heet iedereen welkom en benoem dat God aanwezig is.
  • Neem een minuut stilte om de dingen van je dag bij God te brengen.
  • Richt je aandacht op Hem, eindig met samen hardop het Onze Vader bidden.

  CHECK-IN (10)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  Wissel uit:

  • Wat in de afgelopen twee weken maakte je onrustig?
  • Wat bracht je rust de afgelopen twee weken?
  • Bid jij weleens een schietgebedje? Wanneer?

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Lees met elkaar Mattheüs 6:12, 14 & 15

  Mattheüs 6: [12] En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. – [14] Jezus zei verder: ‘Je moet andere mensen hun fouten vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten vergeven. [15] Maar als je andere mensen hun fouten niet vergeeft, dan zal je Vader ook jouw fouten niet vergeven.

  • Dit gedeelte is overgenomen uit de Bijbel in Gewone Taal. Vraag twee mensen uit de groep dit gedeelte uit een andere vertaling (NL of Engels) te lezen.
  • Welke verschillen hoor je? Bespreek ze eens met elkaar.

  Lees Mattheüs 18:21-35

  Mattheüs 18: [21] Petrus kwam bij Jezus en zei: ‘Heer, als een andere gelovige mij slecht behandelt, dan moet ik hem vergeven. Maar hoe vaak? Wel zeven keer?’ [22] Jezus zei: ‘Nee, niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer. [23] Luister, ik zal een voorbeeld geven over Gods nieuwe wereld. Een koning wil dat zijn dienaren al hun schulden aan hem terugbetalen. [24] Eén voor één laat hij de dienaren bij zich komen. Er wordt ook een man bij de koning gebracht die hem vele miljoenen schuldig is. [25] De man kan niets terugbetalen. De koning zegt: ‘Verkoop die man, samen met zijn vrouw, zijn kinderen en al zijn bezittingen. Dan krijg ik nog iets terug.’ [26] Maar de dienaar knielt voor de koning. Diep gebogen blijft hij liggen en zegt: ‘Heb alstublieft geduld met mij. Ik zal u later alles terugbetalen.’ [27] De koning krijgt medelijden met de man. Hij zegt: ‘Ik laat je gaan. Je hoeft dat geld niet meer terug te betalen.’ [28] Als de man naar buiten gaat, ziet hij een andere dienaar van de koning. Die ander is hem nog een paar duizend schuldig. Hij grijpt hem bij zijn keel en zegt: ‘Nu betalen!’ [29] De andere dienaar knielt voor hem en zegt: ‘Heb alsjeblieft geduld met mij. Ik zal je later terugbetalen.’ [30] Maar de man zegt: ‘Geen sprake van.’ En hij laat de ander opsluiten in de gevangenis, totdat die zijn schuld terugbetaald heeft. [31] Andere dienaren van de koning hebben gezien wat er gebeurd is. Ze zijn erg verdrietig. Ze vertellen alles aan de koning. [32] Dan roept de koning die man weer bij zich en zegt: ‘Jij bent een slechte dienaar! Je vroeg mij om geduld met je te hebben. En ik zei dat je het geld niet terug hoefde te betalen. [33] Ik had medelijden met jou. En jij had ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar.’ [34] De koning is woedend. Hij laat de man meenemen door de bewakers van de gevangenis. Die zullen hem pijn laten lijden, totdat hij zijn schuld heeft terugbetaald.’ [35] Jezus zei: ‘Zo is het ook met mijn hemelse Vader. Hij wil dat je de andere gelovigen van harte vergeeft. Anders zal hij je straffen.’ 

  • Wat lees je in dit gedeelte over vergeving?
  • Welk vers springt er voor jou uit, kan je eens vertellen waarom?

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  Als het gaat om de weg gaan van vergeving, hebben we vaak moed nodig om op pad te gaan.
  Vergeving is kostbaar en nodig, maar we worstelen ermee. Wat is goed? Wat doet recht?
  Hoe kunnen we leven voorbij dat wat verkeerd was of is?

  Door Gods weg te kiezen zegt psalm 16:11: 
  “U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde”

  Vreugde, een lieflijke plek, leven. Woorden die klinken bij het gaan van Gods weg.

  • Kan jij een ervaring delen over dat jij zelf vergeven werd (buiten Gods vergeving om), wat deed dat met je?
  • Wat deed het met je toen je eens een ander vergaf?

  Peter sprak in zijn preek over de houding van vergeven. Over hoe niet vergeven iets doet met hoe het Koninkrijk groeit. Dat het effect heeft op ons wanneer vergeving niet komt.

  • Zijn er dingen die jij onvergeeflijk vindt? Hoe helpt Gods liefde je hierin?
  • Wat is denk jij het effect in levens van mensen die niet vergeven (ook al kunnen we dat soms best goed begrijpen)?

   Reageer eens op de volgende stellingen (wat denk/voel jij als je dit leest? Ben je het er mee eens of kijk je er anders naar?):

  • We lijken het meest op Jezus wanneer we anderen vergeven

  AFRONDING (20)

  Rond met elkaar de ontmoeting af. We geloven dat God ons hoort als we bidden.

  God gaf de Zoon. Jezus gaf zichzelf. Wij zijn vergeven om met God te zijn, om ook anderen te vergeven, geholpen door Gods Geest. Vraag om die hulp van Gods Geest, God weet dat we hem nodig hebben. Dat er niets te geven is zonder wat Hij geeft. Zijn genade en rechtvaardigheid is vol liefde.

  Wij mogen vanuit die liefde leren leven als Jezus. Oefenen met eerlijk zijn over waar iets in de weg staat waarmee we naar God en de ander toe mogen gaan voor vergeving. We mogen oefenen met de ander vergeven omdat God ons liefheeft. Het is vaak moeilijk, het kost ons iets, maar is zo kostbaar. Het Koninkrijk groeit, in vergeven worden en vergeving geven is Gods liefde zo krachtig aan het werk.

  Blessed are the merciful – For they shall receive mercy, mercy
  Forgive
  usas we forgivethose who sin against us – Lord have mercy on us
  Show Your mercy through us – Mercy

  • Deel tijdens het lied met God waar je bij bepaald werd deze ontmoeting. Waar heb jij vergeving nodig? Hoe mag jij vergeving geven? Dank Hem voor Zijn genade, rechtvaardigheid en liefde.

  Sluit samen de avond af.

  Lees verder

  Thuisgroep 24-30 september 2023

  Dienstenserie: Heer, leer ons bidden!

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon

  • pen & papier

  Download hier de toolbox

  GEBED & WELKOM (5)

  Welkom bij een nieuwe thuisgroep ontmoeting. Samen leren leven als Jezus geven we deze weken vorm door te leren over en oefenen met: gebed.

  Heet iedereen welkom en benoem dat God aanwezig is.

  • Ieder komt vanuit zijn dag deze ontmoeting in: neem twee minuten stilte om bij jezelf na te gaan wat je bezighoudt en nog om aandacht vraagt.
  • Vertel God hierover en vraag Hem wat je nodig hebt om met aandacht in deze thuisgroep ontmoeting te zijn.

  Na vijf minuten sluit iemand af met gebed.

  CHECK-IN (10)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  • Van wie heb jij leren bidden?
  • Als je bent opgegroeid met gebed, ken je nog een gebed uit je kindertijd?
  • Aan welk lied moet jij meteen denken als het gaat over bidden?

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Lees met elkaar Mattheus 6:10

  ‘Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.’ 

  • Lees een aantal keer hardop dit vers met momenten van stilte ertussen.
  • Noteer voor jezelf:
   • Is er iets in dit gedeelte dat weerstand in je op roept? Zo ja, wat?
   • Is er iets in dit gedeelte dat je blij maakt/ vreugde geeft? Zo ja, wat?
   • Ervaar jij God’s nabijheid vanuit dit gedeelte? Zo ja, hoe?
  • Wissel vervolgens uit in groepjes

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  In dit gedeelte van het Onze Vader staan we stil bij Gods Koninkrijk. Een groots iets; God de Koning en Zijn Koninkrijk. Hoe brengen we dat in verbinding met het leven en de vragen van alledag?

  Waar bidden we om als we vragen of Gods Koninkrijk mag komen? Marijn noemde in zijn preek een aantal kenmerken:

  1. Redding– Verlossing door Jezus aan het kruis
  2. Gerechtigheid– Gods gerechtigheid die heerst.
  3. Vrede– Duurzame shalom – Herstel van alle relaties
  4. Genezing– Fysiek, emotioneel
  5. Herstel van gemeenschap– Mensen die elkaar dienen in vertrouwen en vergeving.
  6. Vreugde– Diepe vreugde, maar ook humor, plezier
  7. De ervaring van Gods aanwezigheid.– God die thuis is onder de mensen.
  • Ben je aan de slag gegaan met de gebeds-challenge? Hoe is dit voor je?
  • Wil je eens delen in hoeverre de genoemde kenmerken een onderwerp zijn in je gebedsleven?

  Als we vragen of Gods wil mag geschieden, vragen we Hem om te doen wat goed is. Wat het beste is voor ons en de wereld. We voelen met elkaar aan dat het nodig is dat het Koninkrijk komt.

  • Wat in jouw leven of in je omgeving voelt niet zo op orde?
  • Hoe ga je om met dat het Koninkrijk er nog niet volledig is?

  Neem maximaal 5 minuten en beschrijf:

  • Hoe leggen jullie aan iemand die niet geloofd uit wat Gods Koninkrijk is en waarom je hiernaar verlangt?

  AFRONDING (20)

  Rond met elkaar de ontmoeting af. We geloven dat God ons hoort als we bidden. Onze vragen, verwachtingen, blijdschap mogen we uitspreken naar Hem.

  • Wat in deze ontmoeting heeft je aangesproken, waar heb je vragen bij? Waar merk je dat je naar verlangt als het gaat om Gods Koninkrijk? Neem in stilte twee minuten om dit op te schrijven en uit te spreken naar God.
  • Bid of zing vervolgens hardop met elkaar het Onze Vader en sluit daarmee de avond af.

  Lees verder

  Thuisgroep 10-16 september 2023

  Henk Bakker: Mattheus 20:1-16

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze op Youtube terugkijken.

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon

  • pen & papier

  Welkom! Een nieuw seizoen is begonnen. Jullie gaan (weer) met elkaar onderweg het komende jaar in het samen leren leven als Jezus. Misschien ken je elkaar nog niet zo goed en is het belangrijk uitgebreid de tijd te nemen voor kennismaking en ontmoeting. Je kunt daar onder andere de Check-in vragen voor gebruiken maar voel je vrij er zelf invulling aan te geven.

  Goed om deze eerste avond in ieder geval te doen: afspreken op welk moment jullie elkaar ontmoeten en wat jullie van elkaar verwachten in de voorbereiding en tijdens de ontmoeting zelf. Dat kunnen praktische dingen zijn, maar kan ook gaan over hoe jullie met elkaar om willen gaan en hoe jullie samen willen leren.

  Zijn jullie er helemaal klaar voor, dan vind je in dit materiaal verkennende en verdiepende vragen bij de preek van Henk Bakker van afgelopen zondag. Kijk wat goed is voor jullie thuisgroep om mee aan de slag te gaan, een hele goede ontmoeting samen gewenst!

  Peter, Marijn, Herman, Marina

  GEBED & WELKOM (5)

  Yes, we gaan weer van start. Wat mooi om weer samen te zijn!

  Zijn er nieuwe mensen in de groep? Neem de tijd elkaars namen te kennen en om elkaar te verwelkomen. Start met gebed en vertel God wat jullie Hem willen vragen voor deze ontmoeting en voor wie jullie zijn als Thuisgroep.

  CHECK-IN (15)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  Een nieuw seizoen! Mooi dat jullie God en elkaar het komende jaar beter willen leren kennen. Gebruik onderstaande vragen of een eigen manier om in te checken bij elkaar en nieuwe Thuisgroep-leden beter te leren kennen:

  • Wat was voor jou een kostbaar moment in de afgelopen twee maanden? Wat maakte het zo kostbaar voor je?
  • Waar zie je naar uit de komende twee maanden? Waarom maakt het je enthousiast?
  • Een nieuw seizoen in kijken kan ook spanning geven, is er iets waar je tegenop zit de komende tijd?
  • Op welke manier begin jij graag aan een Thuisgroep ontmoeting? Met een gebed, of een lied of stilte? Of iets anders? Wat helpt jou om je welkom te voelen en een welkom voor de ander te voelen?

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Lees Mattheus 20:1-16 met elkaar.

  20 | 1 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2 Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4 zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5 En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6 Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7 “Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8 Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9 En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10 En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11 Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12 “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13 Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14 Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15 Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” 16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

  • Bid of God tot jullie wil spreken door dit gedeelte.
  • Lees nogmaals het tekstgedeelte in stilte, schrijf op welk vers voor jou opvalt.
  • Wissel uit in tweetallen wat je is opgevallen.
  • Wat zegt dat gedeelte jullie over wie God is en wie wij zijn?

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  Henk Bakker sprak afgelopen zondag over de gelijkenis van de arbeiders. We lazen net Mattheus 20:1-16. Wissel met elkaar uit over onderstaande vragen:

  • Waarom voelt de afrekening in de gelijkenis zo oneerlijk aan?
   • Herken je daarin iets bij jezelf? Of juist niet?
  • ‘De laatsten zullen de eersten zijn, en omgekeerd’ is een cliché dat christenen vaak zo maar gebruiken
   • Hoor jij dit ook weleens om je heen? Wat zegt het jou?
   • Waarom moet het juist geen cliché zijn, denk je?
  • Als het gaat om ‘de laatsten zullen de eersten zijn’: Waar zie jij dit gebeuren als je om je heen kijkt?
   • Hoe zie je daarin een glimp van Gods Koninkrijk?

  AFRONDING (20)

  Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af.

  • Neem een paar minuten stilte met de volgende vragen:
   • Waar word je bij stilgezet naar aanleiding van deze avond en de start van dit seizoen?
   • Wat is je verlangen voor deze groep en met God voor de komende tijd?
  • Breng vervolgens samen jullie verlangens bij de Vader, de Landheer. Spreek om beurten in één zin je verlangen uit naar God.

   Heer, ik verlang naar…

   Jullie verlangens samen vormen een gebed. Vraag een iemand om af te sluiten met dankgebed.

  Sluit samen af. Weet iedereen wanneer de volgende ontmoeting is?

  Een goede week gewenst!

  Lees verder