Skip to main content

Thuisgroep 22-28 oktober 2023

Dienstenserie: Heer, leer ons bidden!

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Start de ontmoeting met elkaar verwelkomen en een openingsgebed.

GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

 • Voor wie heb jij veel waardering? Welke waarde in deze persoon mag wat jou betreft wel geëerd worden?
 • De loftrompet; hoe is het uitspreken wat je mooi, belangrijk of waardevol aan de ander vindt voor jou? Wat maakt dat je dat wel of niet doet?
 • Hoe vind jij het om zelf gewaardeerd te worden door een ander?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Afgelopen zondag ging over het gedeelte van het Onze Vader waarin we bidden:

“Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.”

Peter benoemde dat de meeste geleerden ervanuit gaan dat deze lofprijzing/ doxologie later is toegevoegd, omdat het niet in alle (belangrijke) manuscripten voorkomt. Tegelijk was en is het wel gebruikelijk om een joods gebed met een lofprijzing af te sluiten. In 1 Kronieken 29 lezen we een doxologie uitgesproken door David.

Lees 1 Kronieken 29:10-19

 [10] Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: ‘Geprezen bent U, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. [11] U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij. [12] Roem en rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig is. [13] Daarom danken wij U, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. [14] Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand. [15] Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij U verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. [16] HEER, onze God, al deze rijkdom, die we bijeengebracht hebben om voor U een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en is voor U bestemd. [17] Ik weet, mijn God, dat U de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik U dit alles geschonken, en ook uw volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. [18] HEER, God van onze voorouders Abraham, Isaak en Israël, houd zulke gedachten en verlangens voor altijd levend bij uw volk, laat hun hart op U gericht zijn. [19] Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt om de tempelburcht te bouwen waarvoor ik de voorbereidingen heb getroffen.’

 • Wat lees je in dit gedeelte over God?
 • Wat lees je in dit gedeelte over mensen?

De afgelopen weken stonden we stil bij het Onze Vader, gelezen in Mattheüs 6.

Mattheüs 6 (NBV):

[9] Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
[10] laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
[11] Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
[12] Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
[13] En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.]

 • Welke dingen over God en over mensen in 1 Kronieken 29 hoor je ook terug in het Onze Vader?
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Je hebt in deze ontmoeting en de afgelopen periode met elkaar nagedacht over het Onze Vader. Stilgestaan bij wie God de Vader is en wie wij zijn als mens ten opzichte van Hem. Te midden van een wereld die nog niet ten volle het Koninkrijk van God weerspiegelt maar waarin we dat wel verwachten en verlangen.

 • Welke gebedsdeel sprak het meest tot je en waarom?
 • Wat is volgens jou de kern van het Onze Vader?
 • De slotzin van het Onze Vader is een geloofsuitspraak. In hoeverre troostten/ bemoedigen die woorden je?
 • Op welke manier helpt het onze Vader in je gebeden voor wat er nu gebeurt in Israël en Gaza?

In 1 Kronieken 29 en het Onze Vader klinkt vertrouwen, overgave en dankbaarheid door. Woorden van lof over God. Mooi hoe we zondag mochten zien hoe ook de doop dit symboliseert.

 • Is er iets dat je aansprak in de getuigenissen en de doop afgelopen zondag? Welke woorden van lof over God bleven je bij?

Oefening

Een doxologie bezingt de heerlijkheid van God en is de afsluiting van een gebed of voorlezing.

 • Zet eventueel zacht muziek aan en neem ieder voor zich 5-10 minuten de tijd om stil te staan bij wie God is, wie jij bent en waar je Hem voor wilt loven.
  •  Waar ben jij God dankbaar voor?
  • Waar vertrouw je God in?
  • Welke waarheid over God wil jij je aan vasthouden?
 • Schrijf je eigen “doxologie”. Je woorden van lof naar God.

 • Wissel in twee- of drietallen uit wat je hebt geschreven en neem het mee naar de gezamenlijke afronding.

 

VERDIEP

AFRONDING (20)

Rond met elkaar de ontmoeting af. We geloven dat God ons hoort als we bidden.

Het Onze Vader is onder andere een gezamenlijk gebed om de komst van Gods Koninkrijk in het nu en later. Onderstaande oefening kan je gebruiken om de avond af te sluiten en te oefenen in gezamenlijk bidden.

 • Spreek samen hardop het Onze Vader uit.
 • Spreek daarna na elkaar je eigen woorden van lof uit naar God (is dit iets dat je lastig vindt in een groep? Wellicht kan je een moment stilte nemen en alleen hardop ‘amen’ uitspreken wanneer je aan de beurt bent).
 • Sluit af door de laatste zin van het Onze Vader samen hardop te bidden.

Gezamenlijk:
[9] Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
[10] laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
[11] Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
[12] Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
[13] En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

Ieder zelf opeenvolgend:
Delen van je eigen woorden van lof

Gezamenlijk:

[Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.]

Afronding