Skip to main content

Thuisgroep 4-10 juni

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (10)

Verwelkom elkaar; we willen samen leren leven als Jezus met thuisgroep-genoten, hoe je dag ook was, wat je ook bezighoudt. Benoem hoe waardevol het is dat jullie er zijn en Gods Geest er is.

 • Neem een minuut om stil te staan in jezelf bij wat je bezighoudt, vertel het God. Sluit gezamenlijk dit moment af met gebed.

LET OP: Het thuisgroep materiaal is deze keer anders dan anders. We hebben een deel van het materiaal gericht op het evalueren van hoe het met je Thuisgroep gaat en hoe je kijkt naar het volgende seizoen. We vinden het waardevol hoe jullie ervoor kiezen met elkaar Thuisgroep te zijn en hoe God daarin beweegt. Een mooi gesprek gewenst met elkaar hierover!

 • Het is de bedoeling dat jullie tijdens deze thuisgroep ontmoeting de enquête invullen die je vindt verderop in dit materiaal. Goed om te weten: je antwoorden zijn alleen zichtbaar voor de werkgroep Onderwijs (Peter, Marijn, Herman, Marina).
GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit:

 • Wat voor nieuws heb jij de afgelopen weken ontdekt over de Geest van God?
 • Waarin heb jij weleens groeipijn ervaren in het leven (letterlijk of figuurlijk)?
CHECK-IN

LEES, VERKEN & VERDIEP | (20) 

Lees met elkaar het tekstgedeelte Handelingen 6:1-7

6 1 Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Hebreeuwssprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. 2 Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. 3 Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, 4 terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’ 5 Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6 Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. 7 Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

 • Neem twee minuten om zelf nogmaals de tekst te lezen. Wat valt je op nu je het nogmaals leest? Wissel samen uit.
 • Vers 6 verteld dat het woord van God steeds meer gehoor vond, en het aantal leerlingen groeide. God gaf nieuwe mensen aan de gemeente.
 • In hoeverre ontvang jij nieuwe mensen in de gemeente als door God gegeven? Wissel uit in twee-/drietallen.
LEES & VERKEN

BESPREEK & EVALUEER | (40) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Afgelopen zondag sprak Peter over hoe de gemeente zoals beschreven in Handelingen veranderde. Dat dit mooie dingen maar ook gemor gaf. Gods Geest werkte en er werden mensen toegevoegd aan de gemeente. Dat gaf groeipijn. We lezen dat de gelovigen samen kwamen in de tempel en brood braken in de huizen. Er zijn verschillende plekken om samen God te eren en te leren over wie God is.

De groei van de gemeente maakt dat we niet iedereen persoonlijk kennen. En toch verlangen we ernaar om zo samen te komen dat er wel de mogelijkheid is God te eren, te leren leven als Jezus en in verbinding te zijn met andere gemeenteleden.  We organiseren in verschillende vormen plekken waarin die verbinding met God en elkaar kan groeien. Denk aan de zondagse diensten, het kinder- en jeugdwerk, de Thuisgroepen, NETkerken, thema-avonden en cursussen etc.

 • Wat is voor jou het waardevolle van de zondagse dienst?
 • Wat is voor jou het waardevolle van de thuisgroep?
 • Wat levert het je op dat ze beide bestaan?

Terugkijkend naar dit seizoen:

 • Hoe heeft de thuisgroep je geholpen in het Samen leren leven als Jezus?
  • Hoe gaf het ontmoeting met God en elkaar?
  • Wat heeft het je geleerd in het volgen van Jezus? 
 • Waar zie jij groeiruimte voor jullie thuisgroep?
  • Als het gaat om de onderlinge verbinding en zorg voor elkaar?
  • Als het gaat om groeien in geloof?
  • Als het gaat om delen met mensen buiten de thuisgroep (aan gemeenteleden die extra zorg kunnen gebruiken of aan betrokken zijn bij een missionair werker of bij een project buiten de gemeente).
  • Iets anders (zelf benoemen) 
 • Hoe kijk jij naar het volgende seizoen als het gaat om de thuisgroep?

Naast jullie gesprek in de groep, willen we ook graag van jullie persoonlijk horen hoe de Thuisgroep voor je is en hoe je verder wilt gaan in het volgende seizoen.
Met die informatie willen we zo goed mogelijk aan de slag gaan met de indeling van thuisgroepen voor het volgende seizoen en het materiaal dat we dan weer bieden.

Willen jullie tijdens je Thuisgroep ontmoeting deze enquête invullen:
www.tiny.cc/thuisgroep22-23
VERDIEP

AFRONDING (20)

Bespreek | Goed om te weten en nog even door te spreken met elkaar:

 • Op opdoortocht.nl/planning zie je de planning van volgend seizoen staan. Daar kan je zien dat we van een 7 weken rooster, naar een 8 weken rooster zijn gegaan. De eerste thuisgroep ontmoeting in het nieuwe seizoen staat gepland in de week van 10 september 2023. Schrijf het vast in je agenda! Er is vanaf dan iedere twee weken een Thuisgroep ingepland en materiaal beschikbaar.
 • Er komt na deze editie nog eenmaal materiaal voor de Thuisgroep ontmoeting in de week van 18 juni. Mocht je na die tijd nogmaals een Thuisgroep gepland hebben in de week van de NETkerk, willen we je aanmoedigen zelf een gezellige seizoen afsluiting te organiseren!

Dank | Neem samen de tijd om met God de avond af te ronden.
Bijvoorbeeld: Ieder dankt God voor iets moois in de persoon die rechts van hem/haar zit.

Afronding